فیروزه 2سنگبری

فیروزه 2سنگبری

مدیریت: اخوان جعفری

تولیدکننــده: انواع ســنگهای تراورتن بی

موج دره بخاری، حاجیآباد، قرمز آذرشهر،

شکلاتی کاشان، مرمریت خوبسنگان

آدرس ایمیل: firuze_stone@yahoo.com
تلفن: 0253-3443315
نمابر 0253-3443314
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم کاشــان، شــهرک سنگبریها، 30متری اول، 15متری دوم
تلفن همراه: 0912-1513638
قم، جاده قدیم کاشــان، شــهرک سنگبریها، 30متری اول، 15متری دوم
0253-3443315