فیروز صنایع سنگ

فیروز صنایع سنگ

مدیریت: عبدالعلی مالکی

تولیدکننده: تراورتن و مرمریت

تلفن: 031-3384603
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابــان 18، خیابان هئیت امناء، فرعی 18 و 20
تلفن همراه: 0913-1127756 و 1127756-0910
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابــان 18، خیابان هئیت امناء، فرعی 18 و 20
031-3384603