مدیریت: علی اصغر همتیان

تولیدکننده: تراورتن

آدرس ایمیل: firoozmarble@yahoo.com
تلفن: 051-36650433
نمابر 051-36671663
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، شهر ســنگ، ابتدای جاده قوچان، آزادی 111، شهید جراح 1
تلفن همراه: 3175595 -0915(همتیان)
مشــهد، شهر ســنگ، ابتدای جاده قوچان، آزادی 111، شهید جراح 1
051-36650433