مدیریت: مصطفی اسماعیل نژاد

تلفن: 051-36653015 , 051-36655554
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، جاده سنتو، شهرسنگ، جراح 5
آدرس معدن: جاده تربت، کدکن، روستای تلخ بخش
تلفن همراه: 0915-5052082 , 0915-3137367
مشــهد، جاده سنتو، شهرسنگ، جراح 5
051-36653015 , 051-36655554