مدیریت: غلامپور

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

و تزئینــــی (تراورتــن، گرانیــت، گوهره

خرمآباد، چینی نیریز و گیوتین)

آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی (سنتو)، نبش آزادی 99
تلفن همراه: 0915-7040229 ,, 3197943-0915 (غلامپور) و 0480606-0936 (فاز)
مشهد، بزرگراه آسیایی (سنتو)، نبش آزادی 99
0915-7040229 ,, 3197943-0915 (غلامپور) و 0480606-0936 (فاز)