مدیریت: صابری

تولیدکننده: ســنگهای ساختمانی

تلفن: 025-36551024
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده کوه سفید
تلفن همراه: 0912-6343717
قم، جاده کوه سفید
025-36551024