مدیریت: سعید یخچالیان

آدرس دفتر مرکزی: مرکــزی، محلات، قطب صنعتی نیم‌ور
تلفن همراه: 0912-3269901
مرکــزی، محلات، قطب صنعتی نیم‌ور
0912-3269901