موقعيت: ابركوه

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: شركت كيميا سنگ زاگرس

آدرس بهرهبردار: تهران، بزرگراه حقانی، چهــارراه جهان كودک، خيابان شهيدی، پلاک 14، طبقه 3

كد پستی 1518734513