مدیریت: قاسم زاده

عرضه کننده: ســــنگهای ســــاختمانی

(نیریز، گرانیت، اعلمی، خرمآباد، تراورتن)

تلفن: 051-36660064
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، کیلومتر 2بزرگراه آسیایی، آزادی 115، انتهــای خیابان، نبش شــهر سنگ 6
تلفن همراه: 0915-8148197 , 0935-7232097
مشهد، کیلومتر 2بزرگراه آسیایی، آزادی 115، انتهــای خیابان، نبش شــهر سنگ 6
051-36660064