مدیریت: محب محمدی

تولیدکننده: انواع مرمریت

نمابر 031-33808303
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34، نبش فلکه گچ
تلفن همراه: 0913-1111522
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34، نبش فلکه گچ
0913-1111522