موقعيت: كيلومتر 25 جاده بوكان شاهين دژ

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: محمدرضا علی یاری

آدرس بهرهبردار: اروميه، خيابان برق، درمانگاه دكترعلی یاری، پلاک 175

تلفن همراه: 0914-4414354