موقعيت: قزوین، آبيک، بخش تهران، شرق روستای قاضی كلایه

نوع سنگ: گرانيت

بهرهبردار: زینی

آدرس بهرهبردار: كرج، فردیس، ميدان سرحدی، جنب ميدان، پلاک 220

تلفن همراه: 0912-1674543