مدیریت: رضاخواه

تولیدکننده: انواع تیشهای ســـفید، خور

شیراز، تراورتن

آدرس ایمیل: ghadrstone@yahoo.com
تلفن: 031-33804648
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 12، فرعی اول، کوچه چهارم
تلفن همراه: 0913-1123385
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 12، فرعی اول، کوچه چهارم
031-33804648