قدس صنایع سنگ

قدس صنایع سنگ

تولیدکننده: انواع ســنگهای تراورتن

تلفن: 0864-3230337
نمابر 0864-3230338
آدرس دفتر مرکزی: مرکــزی، محلات، قطب صنعتی صدریه، خیابان صدریه6
مرکــزی، محلات، قطب صنعتی صدریه، خیابان صدریه6
0864-3230337