مدیریت: حسینی

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

آدرس ایمیل: ghodsstone@gmail.com
تلفن: 36640281 -025 و 36640282-025
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم تهران، کیلومترهفت
تلفن همراه: 7252585 -0912 و 4031671-0912 1510443-0912
قم، جاده قدیم تهران، کیلومترهفت
36640281 -025 و 36640282-025