مدیریت: حاج رحیم بوالحسنی

تولیدکننده: ســنگهای ساختمانی چینی

و ابری کریستال

نمابر 066-43235721
آدرس دفتر مرکزی: لرســتان، دورود، کیلومتر5 جــاده دورود- بروجرد، روبروی پمپ بنزین
تلفن همراه: 0916-1629047 , 0916-6622159
لرســتان، دورود، کیلومتر5 جــاده دورود- بروجرد، روبروی پمپ بنزین
0916-1629047 , 0916-6622159