مدیریت: صناعی مقدم و ابوترابی

تولیدکننده: تراورتن و مرمریت هرسین

تلفن: 021-55202442 , 021-55216943
آدرس دفتر مرکزی: تهــران، جــاده قم، بعداز ســه راه سوم، پالایشــگاه نفت، شهرسنگ، کوچه2، پلاک25
تهــران، جــاده قم، بعداز ســه راه سوم، پالایشــگاه نفت، شهرسنگ، کوچه2، پلاک25
021-55202442 , 021-55216943