استان هرمزگان

موقعيت: جاده ســيرجان بندرعباس، بعد از

باغات، دســت چپ، جاده وكيلآباد، كفی

رودخانه خبر، معدن سنگ كيمی قدمگاه

نوع سنگ: چينی سفيد