نوع سنگ: مرمرصورتی و تراورتن

موقعيت:  78كيلومتری جنوب اروميه

بهره‌بردار: تعاونی كانی رش

آدرس بهره‌بردار: اروميه، خيابان بهشتی، كوچه 26

تلفن: 021-88675373: 044-33475611
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خيابان ونک، كوچه ليلی، ساختمان شماره 4، طبقه 3 شمالی
تهران، خيابان ونک، كوچه ليلی، ساختمان شماره 4، طبقه 3 شمالی
021-88675373: 044-33475611