مدیریت: حاج حسن حدادی

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 041-37728077
آدرس دفتر مرکزی: آذربایجان شرقی، بناب، کیلومتر 4 جاده مراغه
تلفن همراه: 09141218778
آذربایجان شرقی، بناب، کیلومتر 4 جاده مراغه
041-37728077