نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: ابراهيم هاشمزاده

آدرس بهرهبردار: تهران، خيابان اميرآباد شمالی، خيابان 19، تقاطع فجر 2، پلاک 24، طبقه 3

نمابر 021-88004464
تلفن همراه: 0912-1398901