نوع سنگ: تراورتن كرم بژ

بهرهبردار: شركت تعاونی معدنی شماره 28 ماكو

آدرس بهرهبردار: ماكو، سنگبری خليلپور، شركت تعاونی 28ماكو

تلفن: 044-34229107-8
تلفن همراه: 0914-1614023 : 0912-7068784
044-34229107-8