نوع سنگ: تراورتن

بهرهبردار: علی اكبر دهقانپور اصل

آدرس بهرهبردار: خوی، خيابان ایو اوغلی، خیابان امام، جنب مسجد كربلا شرف

تلفن همراه: 0914-3614462 : 0913-3614462