نوع سنگ: تراورتن

موقعيت: تکاب

بهرهبردار:کریمی

آدرس بهرهبردار: سنندج، خیابان نیما یوشیج، نبش ابوذر 2، پلاک 9

تلفن: 33560550 -087
تلفن همراه: 1718076 0918
33560550 -087