مدیریت: حاجهاشمی

تولیدکننده: سنگ طرح چوب

تلفن: 031-33804584
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان 24
تلفن همراه: 0913-1696605
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان 24