قلعه حاجی سده كاشان

قلعه حاجی سده كاشان

موقعيت: 155 كيلومتری شمال اصفهان، 4 كيلومتری جنوب روستای ازوار از توابع كاشان

نوع سنگ: مرمریت سياه