موقعيت: 160 كيلومتری یزد

نوع سنگ: گرانيت قرمز یزد

بهرهبردار: شركت معدنی آذرین یزد

آدرس بهرهبردار: یزد، بلوار آزادگان، آزادگان نهم، پلاک 3

تلفن: 37211952 -035
تلفن همراه: 1515466 -0913
37211952 -035