قلعه سبزوار (پا قلعه)

قلعه سبزوار (پا قلعه)

موقعيت: 55 كيلومتری شمال غرب سبزوار

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: شركت تعاونی معدنی پا قلعه سبزوار

آدرس بهرهبردار: مشهد، بلوار وكيلآباد، بين11و 13، پلاک193، سنگ هوشيار

تلفن: 0572-4323299 : 0513-6047605
تلفن همراه: 1152621 -0915 (هوشيار)
0572-4323299 : 0513-6047605