موقعيت: 3 كيلومتری جنوب شرقی قروه

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: سليمانی

آدرس بهرهبردار: سنندج، شهرک پيام، خيابان شورا، منزل علاییكد پستی 66169-65945