مدیریت: ابراهیمی

تولیدکننده: انواع ســنگهای گرانیت نطنز، مزار، پله و پلاک

تلفن: 33804594 -031
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، فرعی 16
تلفن همراه: 2091611 -0913 و 3654100-0913 و 2181907-0913
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، فرعی 16
33804594 -031