نوع سنگ: تراورتن

موقعيت: تفت

بهرهبردار: علی اصغری

آدرس بهرهبردار: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان فرعی 16، سنگبری رسالت

تلفن همراه: 09133129782