استان خراسان رضوی

موقعيت: 36 كيلومتری شمال مشهد

نوع سنگ: مرمر

بهرهبردار: شركت تعاونی معدنی مرمر بلورین خراسان

آدرس بهرهبردار: مشهد، كيلومتر 30 جاده كلات، روستای كلاته عربها

نمابر 05138413341