استان خراسان رضوی

موقعيت: 54 كيلومتری شمال مشهد

نوع سنگ: مرمر پرتقالی

بهرهبردار: شركت شایان مرمریت شيراز

آدرس بهرهبردار: تهران، خيابان مطهری، خيابان تركمنستان، پلاک 116

تلفن: 021-88500911-13
021-88500911-13