موقعيت: 220 كيلومتری شمال غرب اصفهان

نوع سنگ: تراورتن

بهرهبردار: حسن فرجی

آدرس بهرهبردار: كاشان، خيابان اميركبير جاده سلمان فارسی، كوچه جوادالائمه، پلاک 48

تلفن همراه: 0913-3611304