استان آذربایجان شرقی

موقعيت: 65 كيلومتری جنوب غرب هشترود

نوع سنگ: مرمر سبز روشن