موقعيت: 65 كيلومتر جنوب شرق مراغه

نوع سنگ: مرمر، تراورتن ليمویی، گردوئی و قرمز

بهرهبردار: علی ملکپور

تلفن: 0413-4228844
نمابر 0413-4225192
تلفن همراه: 0914-1156381
0413-4228844