موقعيت: نطنز

نوع سنگ: تراورتن

بهرهبردار: شهين صلصالی

آدرس بهرهبردار: اصفهان، جاده دولتآباد، خيابان شمس تبریزی، سنگبری صلصال سنگ سپاهان

تلفن: 0314-5836707-9
0314-5836707-9