موقعيــت: 180 كيلومتری شــمال شــرق

اصفهان

نوع سنگ: تراورتن

بهرهبردار: شرکت برنا سنگ

آدرس بهرهبردار: تهران، روبروی شمسآباد، کوچه سنگبریها، سنگبری برادان سلمی

تلفن همراه: 09121470517