موقعيت: 140 كيلومتری شمال غرب اصفهان

نوع سنگ: تراورتن شکلاتی

بهرهبردار: شركت پردیس دژ ایستا

آدرس بهرهبردار: تهران، خيابان فدائيان اســلام، ایســتگاه تهران، بازار بزرگ سنگ

فاطميه، طبقه فوقانی، پلاک 20

تلفن: 021-33886626
تلفن همراه: 0912-1170007
021-33886626