موقعيت: كرمان، بردسير، كيلومتر 20 جاده

بيدخوان، مجتمع معدنی شماره 2

نوع سنگ: تراورتن و مرمر

بهرهبردار: شركت راژان

آدرس بهرهبردار: تهران، شمسآباد، بلوار گلستان، نبش گلشن6، سنگ راژان

تلفن همراه: 1130450 0912 : 3584100 0912