كوثر

كوثر

موقعيت: 13 كيلومتری شمال شرق كرمان

نوع سنگ: مرمریت