موقعيت: كرمان جاده كوهپایه جنب اردوگاه

آموزشی جوانان

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: شركت راژان

آدرس بهرهبردار: تهران، شمسآباد، بلوار گلستان، گلشن6، سنگ راژان

تلفن همراه: 0912-1130450 : 3584100 -0912