كوه خواطی جرقويه

كوه خواطی جرقويه

موقعيت: 120 كيلومتری جنوب شرقی اصفهاننوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: محمدتقی كيانی آذرخوارانی

آدرس بهرهبردار: اصفهان، خيابان مير، خيابان مصلی، بن بست سی دستگاه، پلاک 66

تلفن: 0313-6613819
تلفن همراه: 09131140422
0313-6613819