موقعيت: 16 كيلومتری شرق اصفهان

نوع سنگ: سنگ لاشه آهکی

بهرهبردار: سازمان عمران شهرداری اصفهان

آدرس بهرهبردار: اصفهان، خيابان 22 بهمن، مجتمع اداری غدیر، سازمان عمران شهرداری

تلفن: 0313-2670813
0313-2670813