موقعيت: 335 كيلومتری شمال شرق اصفهان

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: محمود صلصالی

آدرس بهرهبردار: اصفهان، جاده دولتآباد،خيابان بلور و شيشــه، ســنگبری صلصال سنگ سپاهان

تلفن: 9- 0314-5836707
9- 0314-5836707