كوه كبود هفتومان

كوه كبود هفتومان

موقعيت15: كيلومتری قریه هفتومان

نوع سنگ: مرمریت كرم و صورتی

بهرهبردار: فاطمه آغا جرقویه

آدرس بهرهبردار: اصفهان، جاده دولتآباد،خيابان بلور و شيشــه، ســنگبری صلصال سنگ سپاهان

تلفن: 0314-5836707-9
0314-5836707-9