كوه كبود هفتومان

كوه كبود هفتومان

موقعيــت370: كيلومتری شــمال شــرق اصفهان

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: حميد صلصالی

آدرس بهرهبردار: اصفهان، جاده دولتآباد،خيابان بلور و شيشــه، ســنگبری صلصالسنگ سپاهان

تلفن: 9- 0314-5836707
9- 0314-5836707