كوه مركزی هفتومان

كوه مركزی هفتومان

موقعيت: 349 كيلومتری شمال شرق اصفهان

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: حسين صلصالی

آدرس بهرهبردار: اصفهان، جاده دولتآباد،خيابان بلور و شيشــه، ســنگبری صلصال سنگ سپاهان

تلفن: 0314-5836707-9
0314-5836707-9