موقيت: 130كيلومتری شمال شرق اصفهان

نوع سنگ: گرانيت

بهرهبردار: عباس علی قصاعی

آدرس بهرهبردار: اصفهان، جاده مباركه، شركت صنایع چينی زرین

تلفن: 0313-3313181 : 021-88664057 : 88663099 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران ميدان ونک، خيابان ونک، پلاک 25
تهران ميدان ونک، خيابان ونک، پلاک 25
0313-3313181 : 021-88664057 : 88663099 -021