استان فارس

موقعيت: 15 كيلومتری نیریز شرق

بهرهبردار: مجتمع معدنی جهان گوهریاب

تلفن: 071-53824757
تلفن همراه: 0917-1319004
071-53824757